exchange rate krungsri bank

exchange rate krungsri bankผ่าต่อเดือนไม่มี -หุ้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.ให้เป็นไปตามที่ประธานเสนอมาทุกประการ หุ้นที่ซื้อแล้ว และจ่ายเงินแล้ว ไม่หายครับ ยังอยู่เงินสดส่วนเหลือ อืมม์ คิดว่าไม่หายนะ แต่อาจจะต้องมีพิธีในการติดตามเล็กน้อย
อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชั้น 22 โทร. 0-2242-3244-6, 0-2242-3211 กรณียื่นใบเสนอซื้อ: โทร.0-2299-1111 ต่อ 5488, 5256 โทรสาร 0-2242-3934. Copyright: